ΠΕ.Α.Π.: Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης – Προσλήψεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Σε συνέχεια της από (796/6-10-2020) προκήρυξης του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για την πρόσληψη έως είκοσι δύο (22)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2020-2021, ανακοινονώνται σήμερα 4-11-2020, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. (ΦΕΚ  461/Β΄/14.2.2020)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: 

Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων επί των πινάκων προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής μπορούν να κατατίθενται για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων ήτοι από τις 5-11-2020  έως και τις  18-11-2020 στη γραμματεία του ΠΕ.Α.Π.  ( Ελ. Βενιζέλου 15A Πεύκη), και ώρες 10:00-13:00.