Συντήρηση και Καλωπισμός

Ακολουθώντας πίστα το πρόγραμμα συντήρησης, καλλωπισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες του κολυμβητήριο Πεύκης, είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι,

 • Ανασκευάσαμε και μονώσαμε  τα κανάλια υπερχείλισης της πισίνας, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον διαρροή νερού προς τις υποκείμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με συνέπεια την δημιουργία συχνών  βλαβών και η διάβρωση του εδάφους.
 • Επισκευή και μόνωση της διαβρωμένης  οροφής του διαδρόμου που οδηγεί από τα αποδυτήρια στην πισίνα.
 • Επισκευή της πόρτας που οδηγεί στη σκάλα του κολυμβητηρίου, καθώς και εκείνης του οικίσκου των γυμναστών.
 • Τέλος έγιναν ελαιοχρωματισμοί στον περιβάλλοντα χώρο του καταστρώματος  του κολυμβητηρίου, του  διαδρόμου που οδηγεί στο κολυμβητήριο, στον οικίσκο των γυμναστών   και στον εξωτερικό χώρο αναμονής των γονέων.

Φυσικά, καθημερινά μεριμνούμε για την καθαριότητα, απολύμανση και εξαερισμό των αποδυτηρίων κα των ντους. Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΠΕΑΠ αποτελεί για μας τον κυρίαρχο καθημερινό μας στόχο.

Η ενεργός συμμέτοχη,  η υπευθυνότητα για την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και η προσήλωση στις οδηγίες των γυμναστών είναι προαπαιτούμενα για την ασφάλεια όλων μας .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ  (ΠΕ.Α.Π. )

                                      Ταχ. Δ/νση       : Ελ. Βενιζέλου 15  
  151 21 Πεύκη Αριθμ. Πρωτ.: 796
Τηλέφωνα      : 210-6145.459 Ημερομηνία: 6-10-2020
  210-6145.464
Fax                  : 210-6145.458  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  –  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός » του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).
 2. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/190894/5880/585/38/ 29-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, για την αποστολή αιτηµάτων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2020-2021.
 3. Την υπ’ αριθµ. 9/18-03-2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. για την υποβολή αιτήµατος στη Γ.Γ.Α. για την έγκριση θέσεων Π.Φ.Α.  για τα Π.Α.γ.Ο., περιόδου 2020 – 2021.
 4. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/116100/4506/323/112/30-4-2020 βεβαίωσης για την πιστοποίηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. ως φορέας υλοποίησης και δικαιούχος συμμετοχής για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. Περιόδου 2020-2021.
 5. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
 6. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116 /26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020).
 7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8.9.2020    Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικά δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. Περιόδου 2020-2021».
 8. Τον αριθμό Απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/116100/4506/323/ 112/30-4-2020 βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.
 9. Την υπ’ αριθµ.29/15-09-2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Περιβάλλον-Αθλητισμός- Πολιτισμός (ΠΕ.Α.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πλήρωση έως είκοσι δύο (22) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2020-2021, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Κ.Φ.Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
100 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 5 Έως 8 ΜΗΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ
101 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 5 Έως 8 ΜΗΝΕΣ  
102 ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2 Έως 8 ΜΗΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ
103 ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2 Έως 8 ΜΗΝΕΣ  
104 ΒΑΡΗ 2 Έως 8 ΜΗΝΕΣ  
105 ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΗΣΗ 4 Έως 8 ΜΗΝΕΣ  
106 ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1 Έως 8 ΜΗΝΕΣ  
107 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 Έως 8 ΜΗΝΕΣ  
  ΣΥΝΟΛΟ 22    

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (την οποία θα προμηθεύονται αποκλειστικά από το site του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ www.peap.gr)  πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή
 3. Φωτοτυπία: Πτυχίου Φυσικής Αγωγής στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.
 4. Φωτοτυπία ( δύο όψεων) της αστυνοµικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
 6. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος/η.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.

Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)

 1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας    σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται

            α. Κύρια κατηγορία ειδίκευσης,

            β. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης,

            γ. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.

Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας

            Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ    ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία ως αυτή αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α.  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 3. της ανωτέρω Υ.Α. «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» (Φ.Ε.Κ. 461/ τ.Β’/14-02-2020).

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Β1 Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: Οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,1. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 µονάδα. ∆ιδακτορικό: 2 µονάδες.

Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγησή τους.

Β2 Εµπειρία

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται

κλιμακωτά ως εξής:

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των:

1-24 μηνών 0,8 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

25 – 48 μηνών  0,6 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

49 – 72 μηνών 0,5 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

73 – 96 μηνών 0,2 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Β3 Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια

Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες.  

Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας: (άρθρο 29 παρ. 6 Ν. 3838/2010). Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε 0,5 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα  έχει την γονική µέριµνα.

Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Β4 Λοιπά απαιτούµενα προσόντα

α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής:

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα.

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

Β5   Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ.

Γ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Γ1  Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ηµερησίως) των επιλεγέντων Π.Φ.Α. θα καθορισθεί ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη ζήτηση των ωφελούµενων, όπως αυτές θα διαµορφωθούν τελικά, ενώ θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις της κείµενης εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα, οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισµούς της σύµβασης εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα που θα συντάξουν οι αρµόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραµµάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στον φορέα το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον πίνακα µοριοδότησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράµµατα.

Γ2  Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Γ3  Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαµβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., µε δικαίωµα να εργασθούν ως τη συµπλήρωση του αριθµού των 30 ωρών ανά εβδοµάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά βδομάδα. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύµβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύµβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.

Δ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ–ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και του  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Α.Π

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιμων ηµερών στα γραφεία του ΠΕ.Α.Π., από την εποµένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων µέχρι και δέκα εργάσιμων (10) ημερών µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπικές  εφηµερίδες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, συμπληρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία του  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, οδός  Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α Πεύκη, τηλ. 210-6145459 & 210-6145464 από  Παρασκευή 9/10-2020 έως και  Πέμπτη 22-10-2020. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10:00 π.µ. έως τη 13:00 µ.µ.

Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας.

Η παρούσα προκήρυξη/ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. (οδός  Ελευθερίου Βενιζέλου 15 Α Πεύκη), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Α.Π.: www.peap.gr.

Περίληψη  της  παρούσης θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του Ν. Αττικής.

Η Πρόεδρος  του Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π.
       
ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ 1/2

ΑΙΤΗΣΗ 2/2