Προσωρινοί πίνακες κατάταξης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Σε συνέχεια της από ( 1602/24-10-2018 ) προκήρυξης του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για την πρόσληψη έως τριάντα ενός (31)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2018-2019.

Το  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. ( ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016 )

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: 

Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων επί των πινάκων προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής μπορούν να κατατίθενται για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων ήτοι από τις 23-11-2018  έως και τις  2-12-2018 στη γραμματεία του ΠΕ.Α.Π.  ( Ελ. Βενιζέλου 15A Πεύκη) .

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης:

https://likovrisipefki.gr/index.php/k2-blog/2017-09-20-13-32-11/item/538-2018-11-22-13-34-44