Αποτελέσματα Καλλιτεχνικού Προσωπικού

Στην Πεύκη, σήμερα 28-09-2018 συνεδρίασε παρουσία της γραμματέως κας Μαρίας Σπέντζου, η ορισθείσα με την αρ. πρωτ. 74729/25605/11-09-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επιτροπή επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» (ΠΕ.Α.Π.) αποτελούμενη από τους 1. Θεόδωρο Γραμματικόπουλο, 2. Όλγα Τερζοπούλου, 3. Αντωνία Χαϊκάλη.

 

Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις αιτήσεις των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στην διαδικασία πλήρωσης θέσεων βάση της με αρ. πρωτ. 1243/07-09-2018 προκήρυξης σχετικά με την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. κατέληξε στα κάτωθι αποτελέσματα όπως αυτά καθορίζονται στους πίνακες αξιολόγησης που προβλέπει το Π.Δ. 524/80.

Δείτε : Πίνακες