Ανακοίνωση – Πρόσληψη με Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 206 Ν. 3584/07, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για εξαιρετικούς λόγους λόγω των νέων αυστηρών Υγειονομικών Πρωτοκόλλων που έχουν καταρτιστεί από την Γ.Γ.Α. και τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η πρόληψη διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 206 νου Ν. 3584/2007 «Κώδικας Δημοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως ισχύει και ύστερα από την με αρ. 16/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14.03.2020).

Δείτε αναλυτικά όλη την Ανακοίνωση