ΠΕ.Α.Π Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

 

 _________

Το ΠΕ.Α.Π αποτελεί  Νομικό Προσωπο Δημοσίου Δικαιου με αρμοδιότητα σε θέματα Περιβάλλοντος, Αθλητιοσμού και Πολιτισμού του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.

Η σύστασή του πραγματοποιήθηκε με την υπ. αριθ. απόφαση 233/2012. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 233/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               Αρ. απόφασης :  18/2013

 

Πρακτικό της με αριθμό 3/2013

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

 Θέμα   13ο  :   Έγκριση της με αριθμό 233/2012 απόφασης του Δ.Σ., ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

 Πεύκη σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δ.Σ. μετά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 807/2013 πρόσκληση της Προέδρου κ.Ποριώτου-Χρούσου Γεωργίας, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. και τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα 27 μέλη παραβρέθηκαν τα πρώτα 17 εκ των αναγραφομένων:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Ποριώτου Χρούσου Γεωργία

1

Βαλσαμά Ευαγγελία

2

Γιαννόπουλος Νικόλαος

2

Γώγου Μαρία

3

Πανταζής Παναγιώτης

3

Κανέλλος Παναγιώτης

4

Μπόλλας Παναγιώτης

4

Κυδωνάκης Μιχάλης

5

Λαζάνης Γεώργιος

5

Μαμαλάκη Μαριάννα

6

Αβραμίδου Αναστασία

6

Μαυρίδης Αναστάσιος

7

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

7

Πετρόπουλος Δημήτριος

8

Μπελεχρής Προκόπης

9

Μπαλδεράνος Κων/νος

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί

10

Τσελέντας Αντώνιος

11

Ασβεστάς Παναγιώτης

12

Ζαφειρόπουλος Γεώργιος

13

Παπαδημούλη-Βατσακλή Ευανθία

14

Νικολαροπούλου Βασιλική

15

Μαρκουλάκης Μιχάλης

16

Θεοδωρακόπουλος Γιάννης

17

Κωνσταντινίδης Ελευθέριος

18

Μονεμβασιώτης Σταύρος

19

Νικολιδάκης Κων/νος

20

Κυριακίδης Άρης

 

Παρευρίσκεται ο κ. Δήμαρχος.

 Ακολουθεί συζήτηση προ ημερησίας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερησίας διάταξης προσήλθε ο κ. Μονεμβασιώτης Σταύρος.

 Γίνεται πρόταση από την Πρόεδρο και ομόφωνα ψηφίζεται η συζήτηση ενός έκτακτου θέματος με τίτλο: «Αίτημα για μεταφορά χρημάτων για πληρωμή υποχρεώσεων λόγω οξυμένων κοινωνικών - βιοποριστικών προβλημάτων από ΔΕΑΚΑΠ σε ΔΕΚΑΠ».

 Πριν τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος προσήλθε ο κ. Νικολιδάκης Κων/νος.

 Κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος προσήλθε ο κ. Κυριακίδης Άρης.

Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ασβεστάς Παναγιώτης &  Κυριακίδης Άρης.

 Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε ο κ. Ασβεστάς Παναγιώτης και αποχώρησε η κ. Αβραμίδου Αναστασία.

 Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Κυριακίδης Άρης, Αβραμίδου Αναστασία και αποχώρησε ο κ. Κωνσταντινίδης Ελευθέριος.

 Πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος προσήλθε ο κ. Κωνσταντινίδης Ελευθέριος.

 Κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 9ου θέματος.

 Κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος αποχώρησε ο κ. Θεοδωρακόπουλος Γιάννης.

 Κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος προσήλθε ο κ. Θεοδωρακόπουλος Γιάννης και αποχώρησαν οι κ.κ. Αβραμίδου Αναστασία, Μπόλλας Παναγιώτης και Παπαδημούλη-Βατσακλή Ευανθία.

 Πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Αβραμίδου Αναστασία, Μπόλλας Παναγιώτης και Παπαδημούλη-Βατσακλή Ευανθία.

 Το 14ο θέμα αποσύρθηκε από την Πρόεδρο.

 Στο 13ο θέμα ψήφισαν συνολικά 20 μέλη

 Πάνω στο 13ο  θέμα  η Πρόεδρος εισηγούμενη είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 240 παρ. 1 εδ. α΄, β΄ και γ΄ του Ν. 3463/2006, τα δημοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση.

Επειδή στο δημοτικό νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο θέμα απασχολούνται 9 εργαζόμενοι, Εισηγούμαι στο σώμα, να εγκρίνει την με αριθμό 233/2012 ομόφωνη απόφασή του, όπως αυτή δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ : ΒΕΦ3ΩΛΔ-4Ω1, χωρίς εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ.                                                               

 Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την με αριθμό 233/2012 απόφαση του Δ.Σ., περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. που έχει ως εξής :

 

1.Νικολαροπούλου Βασιλική, Πρόεδρος

 1. 2.Πανταζής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος του Χρήστου και της Σταυρούλας ημερ. γέννησης 2/8/ΑΔΤ ΑΙ 101058 Νικολάου Πλαστήρα 20  15121 Πεύκη,  ΑΦΜ 11195627 ΔΟΥ Αμαρουσίου με αναπληρωτή – κ.Λαζάνη Γεώργιο
 2. 3.Πετρόπουλος Δημήτρης με αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντόπουλο Γεώργιο
 3. 4.Κέππας Γιάννης με αναπληρώτρια την κ. Τραγάδη Μαρία
 4. 5.Γλυνού Φρίντα   με αναπληρώτρια την κ. Μαστροδημήτρη Σοφία
 5. 6.Τσίκα Σταυρούλα  με αναπληρώτρια την Γιαννούλη Μαίρη
 6. 7.Βελής Γιάννης   με αναπληρώτρια την  κ. Ζαρμακούπη Στυλιανή
 7. 8.Κωνστάντος Ορέστης   με αναπληρώτρια την κ. Γιαννακοπούλου Πολυξένη
 8. 9.Ιακωβίδης Δημήτρης  με αναπληρώτρια την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία
 9. 10.Παγώνης  Κων/νος   με αναπληρώτρια την κ. Καπλάνη Σοφία
 10. 11.Μονεμβασιώτης Σταύρος με αναπληρωτή (από μείζονα μειοψηφία ) τον κ.Χαβιάρα Μιχάλη
 11. 12.Φωτίδης Χρήστος   με αναπληρωτή (από μείζονα μειοψηφία) την κ. Κατσούρα Ελευθερία
 12. 13.Αβραμίδου Αναστασία με αναπληρωτή  (από ελάσσονα μειοψηφία) τον κ.Κυριακίδη Άρη
 13. 14.Αρβανιτάκης Γιάννης με αναπληρώτρια (από μείζονα πλειοψηφία) την κ..Παπαχρηστοπούλου Ελένη
 14. 15.Θανασάκη Μαρίνα με αναπληρώτρια την κ. Αλεξοπούλου Παναγούλα

 

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται από 1/1/2013 μέχρι   31/8/2014

 Το ΝΠΔΔ εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 18/2013

 Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ακριβές απόσπασμα

Τα μέλη

H Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Γιαννόπουλος Νικόλαος

του Δ.Σ.

Μπόλλας Παναγιώτης

Λαζάνης Γεώργιος

Αβραμίδου Αναστασία

Ποριώτου - Χρούσου Γεωργία

Πανταζής Παναγιώτης

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

Πεύκη 31/01/2013

Μπελεχρής Προκόπης

Μπαλδεράνος Κων/νος

Τσελέντας Αντώνιος

Ασβεστάς Παναγιώτης

Ζαφειρόπουλος Γεώργιος

Παπαδημούλη-Βατσακλή Ευανθία

Νικολαροπούλου Βασιλική

Μαρκουλάκης Μιχάλης

Θεοδωρακόπουλος Γιάννης

Κωνσταντινίδης Ελευθέριος

Μονεμβασιώτης Σταύρος

Νικολιδάκης Κων/νος

Κυριακίδης Άρης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2012 ΤΟΥ ΔΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΣ ΣΤΟ ννδδ ΠΕ.Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                Αρ. απόφασης :  233/2012                                                            

 

Πρακτικό της με αριθμό 25/2012

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

 

Θέμα 2ο

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

 

Πεύκη σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. μετά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 10087/14-12-2012 πρόσκληση του προέδρου κ. Αναστάσιου Β. Μαυρίδη, η οποία επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με το νόμο.

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα 27 μέλη παρευρέθηκαν τα πρώτα   14  εκ των αναγραφόμενων ως εξής:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Μαυρίδης Αναστάσιος

1

Νικολιδάκης Κων/νος

2

Νικολαροπούλου Βασιλική

2

Λαζάνης Γεώργιος

3

Ασβεστάς Παναγιώτης

3

Μπελεχρής Προκόπης

4

Ζαφειρόπουλος Γεώργιος

4

Πετρόπουλος Δημήτρης

5

Τσελέντας Αντώνης

5

Γώγου Μαρία

6

Γιαννόπουλος Νικόλαος

6

Κυδωνάκης Μιχάλης

7

Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης

7

Αβραμίδου Αναστασία

8

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

 

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί

9

Πανταζής Παναγιώτης

 

 

10

Μαρκουλάκης Μιχάλης

 

 

11

Κωνσταντινίδης Ελευθέριος

 

 

12

Μπαλδεράνος Κων/νος

 

 

13

Μπόλλας Παναγιώτης

 

 

14

Ποριώτου Γεωργία

 

 

15

Μαμαλάκη Μαριάννα

 

 

16

Παπαδημούλη Ευανθία

 

 

17

Μονεμβασιώτης Σταύρος

 

 

18

Βαλσαμά Ευαγγελία

 

 

19

Κυριακίδης Άρης

 

 

20

Καννέλος Παναγιώτης

 

 

 Παρευρίσκεται και ο κος Δήμαρχος.

Ακολουθεί συζήτηση με τους πολίτες που έχουν παρευρεθεί λόγω ημέρας του πολίτη.

Προσήλθαν οι κ.κ. Μαμαλάκη, Παπαδημούλη, Μονεμβασιώτης ,Βαλσαμά, Κυριακίδης.

Γίνεται συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης.

Εκτός αίθουσας κατά την συζήτηση 1ου θέματος ήταν η κ. Βαλσαμά

Κατά την συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθε η κ. Βαλσαμά

Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο κ. Καννέλος

Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος αποχώρησαν οι κ.Γιαννόπουλος, Κωνσταντινίδης

Κατά την συζήτηση του 7ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μπόλλας

Κατά την συζήτηση του 8ου θέματος αποχώρησε ο .κ.κ.Κωνσταντόπουλος

Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ.Μπόλλας , Κωνσταντόπουλος

Κατά την συζήτηση του 12ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ.Ασβεστάς, Κυριακίδης

Μετά την συζήτηση του 12ου θέματος αποχώρησε η κ.Βαλσαμά

Το 4ο θέμα μετά από ψηφοφορία αναβάλλεται με 18 ψήφους ΥΠΕΡ, 1ψήφος ΑΠΩΝ (κ.Ζαφειρόπουλος), 1 ψήφος ΚΑΤΑ(Μαυρίδης).

Το 13ο θέμα αποσύρεται.

Στο 2ο θέμα ψηφίζουν συνολικά 19 μέλη.

Πάνω στο  2ο θέμα τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβούλιου τα εξής:

Μετά την έγκριση της συστατικής πράξης συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σύμφωνα με τον Ν.3463 άρθρο 240 να ορίσει τα δεκαπέντε (15) μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τους αναπληρωτές τους.

Επίσης πρέπει να ορίσει τον χρόνο θητείας του διοικητικού συμβουλίου, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Παρακαλούμε όπως το Δ.Σ. αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

                     Α. ΠΑΜΨΗΦΕΙ ορίζονται τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.

 1. 1.Νικολαροπούλου Βασιλική, Πρόεδρος
 2. 2.Πανταζής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή – κ.Λαζάνη Γεώργιο
 3. 3.Πετρόπουλος Δημήτρης με αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντόπουλο Γεώργιο
 4. 4.Κέππας Γιάννης                    -//- κ. Τραγάδη Μαρία
 5. 5.Γλυνού Φρίντα -//- κ.  Μαστροδημήτρη Σοφία
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.

10. Παγώνης  Κων/νος   -//- κ. Καπλάνη Σοφία

11. Μονεμβασιώτης Σταύρος -//- κ.(από μείζονα μειοψ)Χαβιάρας Μιχάλης

12. Φωτίδης Χρήστος   -//- κ. (από μείζονα μειοψηφία)Κατσούρα Ελευθερία

13. Αβραμίδου Αναστασία -//-κ.(από ελάσσονα μειοψ)Κυριακίδης Άρης-Λαζαρος

14. Αρβανιτάκης Γιάννης -//- κ.(από ελάσσονα μειοψηφία)Παπαχρηστοπούλου Ελένη

15. Θανασάκη Μαρίνα -//-κ. Αλεξοπούλου Παναγούλα

 Πρόεδρος εξελέγη η κ. Νικολαροπούλου Βασιλική ,Αντιπρόεδρος ο κ.Πανταζής Παναγιώτης 

Β. ΠΑΜΨΗΦΕΙ Πρόεδρος εξελέγη  η κα. Νικολαροπούλου Βασιλική του Αριστόδημου και της Αντιγόνης ημερ/νια γέννησης 19/7/1955, ΑΔΤ Ν040059/5-10-1982 ΙΕ ΠΑ Αθηνών, Δ/Υ,  Λέρου 20 15121 Πεύκη, ΑΦΜ 62151840 ΔΟΥ Αμαρουσίου.

 

Γ. ΠΑΜΨΗΦΕΙ  Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κος Πανταζής Παναγιώτης  του Χρήστου και της Σταυρούλας ημερ. γέννησης 2/8/1940  ΑΔΤ ΑΙ 101058 Νικολάου Πλαστήρα 20  15121 Πεύκη,  ΑΦΜ 11195627 ΔΟΥ Αμαρουσίου.

Δ. Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται από 1/1/2013 μέχρι   31/8/2014

Το ΝΠΔΔ εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 233/2012

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως παρακάτω:

 

Ακριβές απόσπασμα

Τα μέλη

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικολαροπούλου Βασιλική

του Δ.Σ.

Ασβεστάς Παναγιώτης

Ζαφειρόπουλος Γεώργιος

Τσελέντας Αντώνης

Μαυρίδης Αναστάσιος

Πανταζής Παναγιώτης

Γιαννόπουλος Νικόλαος

Πεύκη 19/12/2012

Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

Μαρκουλάκης Μιχάλης

Κωνσταντινίδης Ελευθέριος

Μπαλδεράνος Κων/νος

Μπόλλας Παναγιώτης

Ποριώτου Γεωργία

Μαμαλάκη Μαριάννα

Παπαδημούλη Ευανθία

Μονεμβασιώτης Σταύρος

Βαλασαμά Ευαγγελία

Κυριακίδης Άρης

Ανακοίνωση της Πρόεδρου του ΠΕΑΠ Μαρίνας Σταυράκη-Πατούλη

1614273 531965663582089_2020006778300754935_o

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο κ. Τάσο Μαυρίδη για τη μεγάλη τιμή να μου εμπιστευτεί την προεδρία του Δ.Σ. του ΠΕΑΠ.

Γνωρίζοντας τον ρόλο και τη σημασία του για την πόλη και τους Δημότες μας και ακολουθώντας πιστά τις αρχές της χρηστής και αποδοτικής διοίκησης, μακριά από τακτικές του παρελθόντος και μικροπολιτικά συμφέροντα, θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι τα προβλήματα που παραλαμβάνουμε είναι υπαρκτά και μεγάλα.
Χωρίς επικοινωνιακές μακροσκελείς αναφορές για αυτά και πολύ περισσότερο χωρίς καμία διάθεση ισοπέδωσης του έργου που έγινε, η δική μου θέση ήταν και παραμένει ξεκάθαρη για τη Διοίκηση που οφείλουμε να ασκούμε.
Με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο, να παράγουμε το έργο που μπορούμε χωρίς να δημιουργούμε ελλειμματικούς και μη βιώσιμους οργανισμούς, χωρίς να μεταφέρουμε και άλλα βάρη στις πλάτες των συμπολιτών μας.
Η νέα Διοίκηση θέλοντας να διασφαλίσει όλα τα παραπάνω θα προχωρήσει καταρχήν σε διαχειριστικό έλεγχο με ορκωτούς λογιστές για να διαπιστώσει τη θέση του ΠΕΑΠ και θα ενημερώσει τους Δημότες για τα αποτελέσματα του.
Παράλληλα, θέτουμε σε πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και επεξεργαζόμαστε νέα προγράμματα πολιτισμού και αθλητισμού που έχουμε σήμερα ανάγκη προσαρμοσμένα στα σύγχρονα δεδομένα.
Ομπρέλα όλων των προσπαθειών μας είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός ως μέσο ηθικής και πνευματικής ανάτασης των πολιτών σε μια εποχή έντονης κρίσης σε οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ηθικό επίπεδο.
Γι’ αυτό σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή θα πρέπει να θέσουμε τον πολιτισμό μας στην πρώτη γραμμή των επιδιώξεων για την πόλη μας. Στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής Δημοτικής Πολιτικής οραματιζόμαστε μια πολιτιστική πορεία, που θα απευθύνεται μέσω προγραμμάτων στους συμπολίτες μας, κάθε ηλικίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις πνευματικές και καλλιτεχνικές τους ικανότητες μέσα από την προσωπική δημιουργία και αυτενέργεια.
Το πολιτιστικό πρόγραμμα, που εμείς οραματιζόμαστε, θα έχει τη δική του ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία επικεντρωμένο στα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες, τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες των δημοτών του δημιουργώντας «εστίες δημιουργίας και συλλογικότητας» για να εκφραστεί η τοπική κοινωνία.
Με τη δική σας στήριξη, βοήθεια και εμπιστοσύνη τα επόμενα χρόνια μπορούμε να θέσουμε ισχυρές βάσεις προόδου και αλληλεγγύης σε μια κοινή πολιτιστική διαδρομή που θα μας εμπνέει, θα μας ανανεώνει και θα καθοδηγεί.

Ευχαριστήρια Επιστολή

 Όπως γνωρίζετε, αποχωρώ από τη Διοίκηση του ΠΕ.Α.Π. στις 31 Αυγούστου 2014.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσωπική σας συμβολή στο μεγάλο έργο που επιτέλεσε το ΠΕ.Α.Π. τέσσερα περίπου χρόνια από την δημιουργία του.
Γνωρίζω ότι εργαστήκατε, ο καθένας και η καθεμιά σας ξεχωριστά και από τη δική του θέση, με πάθος και πίστη για να υλοποιήσουμε όλοι μαζί τους στόχους που από την αρχή είχαμε θέσει, πάντα με την καθοδήγηση και εποπτεία του Δημάρχου κ. Δημήτρη Φωκιανού.
Να είστε βέβαιοι ότι η αισθητική αναβάθμιση των χώρων, ο σύγχρονος εξοπλισμός τους και η λειτουργικότητά τους, οφείλεται και στις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις.
Εκείνο όμως που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η ουσιαστική σας συμβολή στην καλλιτεχνική αναβάθμιση του Δήμου μας, όπως επίσης και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντολογικής συνείδησης των πολιτών, κυρίως των νέων, και φυσικά στην ανάπτυξης του αθλητισμού.
Όλοι μαζί, με την ίδια διάθεση για προσφορά, εργαζόμενοι σαν ομάδα, καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα πρωτόγνωρο και τεράστιο, για τα δεδομένα του Δήμου μας, έργο παρά την βαθειά οικονομική κρίση, που εκτός των άλλων έφερε και την δραστική μείωση των αναγκαίων πόρων.
Θέλω να γνωρίζετε ότι θα παραμείνω για σας μια φίλη, που η αγάπη και η εκτίμηση θα παραμένει πάντα ζωντανή.

Με εκτίμηση
Κική Νικολαροπούλου
Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΕ.Α.Π.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο peap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Δέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.

EU Cookie Directive Module Information